BTW-Vrijstelling op het Kopen van een Onroerend Goed in Turkije

BTW-Vrijstelling op het Kopen van een Onroerend Goed in TurkijeHet kopen van een onroerend goed of investeren in Turkije is al geworden een niet te missen kans de laatste tijd. Voordelen zoals BTW kortingen, het opnieuw instellen van zegelrechten en het verlenen van Turks staatsburgerschap aan degenen die een vastgoed kochten ad minimaal 400.000 USD, maken het land aantrekkelijk. Na al deze ontwikkelingen heeft de Turkse regering de BTW op vastgoed verkoop aan buitenlanders afgeschaft omdat ze meer internationale investeerders wilden aantrekken. De wet op de BTW vrijstelling werd op 1 april 2017 door het Turkse parlement goedgekeurd.

Sommige Turkse burgers die in het buitenland verblijven en buitenlandse burgers betalen geen BTW op voorwaarde van krijgen nieuw eigendom van het bouwbedrijf. Die oneerlijk profiteren van de vrijstelling zal aansprakelijk worden gesteld voor de niet-ingezamelde belastingen, en zullen onderhevig zijn aan belastingheffing.

De mensen die kunnen profiteren van deze wet

- Turkse burgers die langer dan 6 maanden in het buitenland wonen met hun werk- en verblijfsvergunning.
- Buitenlanders die niet in Turkije hebben geregeld.
- Organisaties die geen winst hebben gemaakt uit Turkije of geen kantoor hebben.

BTW-Vrijstelling op het Kopen van een Onroerend Goed in TurkijeBelangrijke notitie: Turkse burgers wie woont in het buitenland, werken voor instellingen, vestigingen en instellingen gebaseerd op Turkije, zal niet in staat zijn om profiteren van BTW-vrijstelling.

De voorwaarden om te profiteren uit deze wet

- Alleen de nieuwe vastgoedbeleggingen die bij bouwbedrijven zijn aangekocht, zijn inbegrepen.
- De aankoopprijs moet in vreemde valuta zijn.
- Het aangekochte onroerend goed kan niet voor een jaar worden verkocht. Als het onroerend goed in een jaar verkocht wordt, wordt de vrijgestelde BTW ingevorderd.

De documenten die nodig zijn voor Turkse burgers dat woonde in het buitenland

- Werkvergunningen of gelijkwaardige documenten dat zjin aangeleerd uit de officiële ambassades of consulaten van Turkije.
- Een document als bewijs dat de burger laat zien was er voor ten minste zes maanden vanaf de aankoopdatum.

De documenten die nodig zijn voor buitenlanders die niet in Turkije hebben geregeld

- Een kopie van het paspoort dat is afgegeven door het land waar de vreemdeling woont of het exemplaar van Turquoise-kaart voor degenen die Turks burgerschap hebben verloren.
- Een document uitgegeven door de belastingdienst dat verklaart dat de persoon die het onroerend goed koopt, wordt niet geregeld in Turkije.

De documenten die nodig zijn voor organisaties die geen winst hebben gemaakt uit Turkije

- Een document als bewijs dat de organisatie nog steeds actief is. Dit document zou een apostille moeten hebben.
- Een document als bewijs dat dit bedrijf verdient niet winst in Turkije.

De documenten die nodig zijn voor degenen wie brengt vreemde valuta aan om te kopen

- Als de prijs moet zijn bracht vanuit het buitenland door een bank, deze prijs moet overgebracht worden naar een bank in Turkije. De debetbewijs moet geleverd worden aan de bevoegde autoriteit.
- Als de prijs wordt betaald met een creditcard uitgegeven door buitenlandse banken, het document dat aantoont dat het geld uit het buitenland wordt gebracht, moet door de desbetreffende bank in Turkije worden genomen.
- Als de prijs wordt gebracht in contanten uit het buitenland naar Turkije, een schriftelijk document dient te worden verkregen bij de desbetreffende douaneadministratie.

Deze documenten dienen te worden verkregen op een specifieke tijdstip voor de verkoop.

Brief van onderneming

Dit document is voor de inzet van de ontvanger met betrekking tot BTW-vrijstelling.

Veelgestelde Vragen over BTW Vrijstelling

V: Wat zijn de BTW vrijstellingsvoorwaarden bij de verkoop van onroerend goed?
A: Turkse staatsburgers die langer dan 6 maanden in het buitenland hebben gewoond en buitenlanders zijn vrijgesteld van BTW voor hun eerste commerciële of residentiële vastgoed in Turkije, op voorwaarde dat ze in vreemde valuta betalen en hun onroerend goed niet binnen een jaar, na ontvangst van de eigendomsakte, verkopen.

V: Hoe krijg ik BTW vrijstelling voor het kopen van vastgoed?
A: In overeenstemming met de wet, die in werking is getreden op 8 Maart 2017, waardoor buitenlandse burgers vastgoed kunnen kopen, exclusief btw. De wet is enkel van toepassing op vastgoed gekocht na 1 april 2017. Vrijstelling van BTW wordt niet als geldig beschouwd voor de aankoop van grond, percelen en velden. Deze wet is enkel van toepassing op commercieel en residentieel vastgoed.

V: Is het mogelijk om meer dan één woning te kopen onder deze uitzondering?
A: Ja. Degenen die willen profiteren van de BTW uitzondering kunnen meer dan één onroerend goed kopen.

V: Geldt er een BTW vrijstelling voor vastgoed gekocht door buitenlanders vóór 1 April?
A: BTW wordt betaald voor vastgoed dat vóór 1 april 2017 werd opgeleverd. Er geldt echter een vrijstelling voor verkopen gerealiseerd vóór 1 april, maar waarvan de eigendomsakte (TAPU) pasna deze datum werd afgegeven.

V: Hoe werkt de procedure?
A: Buitenlanders die vastgoed willen kopen, kunnen een aanvraag indienen bij de Algemene Directie voor Landregistratie en Kadaster (Tapu kantoor) met hun identiteitsdocumenten (paspoorten, verblijfsvergunning). Degenen die eigendom bij volmacht ontvangen, moeten een aanvraag indienen bij het Tapu kantoor met het origineel en een fotokopie van de volmacht samen met hun tolken. Aanmelding gebeurt door een volgnummer te nemen. Nadat alles is vastgesteld en aan de voorwaarden van het Tapu kantoor voldaan is, wordt een voorlopig contract voor de verkoop van vastgoed ondertekend in aanwezigheid van een notaris. Als de overdracht mag worden uitgevoerd, wordt het verkoopcontract afgesloten in het Tapu kantoor.

V: Wat gebeurt er als de koper het vastgoed binnen een jaar verkoopt?
A: Als de woning of het kantoor, gekocht in het kader van de uitzondering, binnen een jaar is uitverkocht, wordt de niet-geïnde belasting betaald met de achterstallige rente die wordt berekend op basis van de uitgestelde rentevoet in het 48e artikel van de wet nummer 6183 aan het belastingkantoor van de plaats van het vastgoed, vóór de transactie van de eigendomsakte, door de persoon die verkoopt.

Opmerking: bij deze verkooptransactie wordt geen btw berekend aangezien de helft van de prijs door de koper in vreemde valuta naar Turkije wordt gebracht en aan de verkoper wordt betaald voordat de factuur wordt uitgereikt.

V: Wat is de voorwaarde dat het onroerend goed onder de uitzondering kan vallen?
A: Het gebouw, dat is gebouwd als een commercieel of residentieel vastgoed, moet een bouwvergunning hebben en moet aan de kopers worden afgeleverd in een gebruiksklare toestand. Vastgoed gedefinieerd als residentieel, appartementen, timeshare, kantoor, winkel, apart hotel en dergelijke in de bouwvergunning vallen onder de uitzondering.

V: Kan ik genieten van vrijstelling als ik een nieuwe woning van de tweede eigenaar koop?
A: Niet. Deze uitzondering is enkel van toepassing op primair vastgoed gemaakt door de belastingbetaler die het vastgoed heeft gebouwd. Als een woning of kantoor wordt gekocht en doorverkocht aan iemand anders, wordt dit type onroerend goed als secundair beschouwd en valt het niet onder deze wet.

V: Hoe en aan wie wordt de betaling voor het vastgoed gedaan?
A: Om BTW vrijstelling toe te passen bij de aankoop van commercieel en residentieel onroerend goed, is het noodzakelijk om minimaal 50% van de verkoopprijs te brengen en te betalen vóór de datum waarop de factuur voor de verkoop werd uitgegeven, en de het resterende bedrag uiterlijk binnen een jaar wordt door de koper in vreemde valuta aan de verkoper betaald.

V: Wat zijn de voorzieningen om het geld (verkoopbedrag) naar Turkije te brengen?
A: Het is essentieel om de vreemde valuta via de bank naar Turkije over te maken. Als het geld via de bank wordt gebracht, wordt de authenticatie van vreemde valuta die naar Turkije wordt gebracht, verstrekt door een bankbewijs. Betaling kan tevens worden gedaan met een creditcard van buitenlandse banken. In dit geval wordt het bevestigd door een ontvangstbewijs of een document van de gerelateerde binnenlandse bank waarin staat dat de betaling is gedaan en in vreemde valuta naar Turkije is gebracht. Als het echter fysiek door de koper wordt gebracht, moet dit worden bevestigd door een document dat is verkregen van de douane.

Opmerking: Volgens de wet waarin Wet nr. 6824 in de Staatscourant werd gepubliceerd, worden vreemde valuta die vóór 3-8-2017 zijn ingebracht niet als vreemde valuta onder deze uitzondering naar Turkije gebracht.

Bijgewerkt op 15.10.2019:Wegens het onvermogen om BTW vrijstelling toe te passen in landen die problemen hebben met de overdracht van deviezen; werd een flexibele oplossing naar voren gebracht in het Communiqué gepubliceerd in het Staatsblad door de Dienst van Inkomsten van het Ministerie van de Schatkist en Financiën. Met deze aanpassing is de grote moeilijkheid van het transfereren van vreemde valuta, nodig voor de aankoop van het vastgoed, van het buitenland naar Turkije, met name vanuit Iran en sommige Afrikaanse en Europese landen, eindelijk opgelost. Volgens de bepalingen toegevoegd aan het communiqué geldt voortaan dat;

- In het geval van een vreemde valuta overdracht in desbetreffend kader, het geraleteerde bankafschrift bevattende de informatie over deze overschrijving en zijn ontvanger én de commerciële of residentiële eigendom onderworpen is aan een oplevering, of;
- Op voorwaarde dat de verkoper een toestemmingsbrief heeft ontvangen waarin staat dat het te transfereren bedrag door de koper werd verzonden én de gegevens van de ontvanger bekend zijn én het gerelateerde informatie bevat omtrent het commerciële of residentiële vastgoed, de btw-vrijstelling daadwerkelijk zal worden toegepast.

V: Hoe kan ik een BTW teruggave claimen na het kopen van vastgoed?
A: BTW teruggave, bij uitzondering, wordt gedaan nadat alle prijswaarde naar Turkije is gebracht en aan de verkoper is betaald.

De verkopen worden aangegeven met de BTW-aangifte voor de belastingperiode waarin het commerciële of residentiële vastgoed wordt geleverd. De verkoper (bouwbedrijf) kan aanspraak maken op terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde in contanten of betaling op rekening. In het geval dat de vereiste documenten worden ingediend, wordt aan betaling op rekeningverzoeken voldaan ongeacht het bedrag zonder naar het belastinginspectieverslag, het boekhoudkundig rapport en schadevergoeding te zoeken. Aan de verzoeken van de verkoper om teruggave van contant geld die voortvloeien uit deze transactie en die niet meer dan 5.000 TL bedragen, wordt voldaan zonder dat het fiscaal inspectierapport, het rapport van de registeraccountant en de vereiste schadeloosstelling worden opgevraagd. Als het verzoek om terugbetaling meer dan 5.000 TL bedraagt, zal de terugbetaling van het teveel betaalde bedrag worden terugbetaald volgens het fiscaal inspectieverslag of het rapport van de registeraccountant.

V: Wat zijn de benodigde documenten om om een ​​teruggave op de rekening te vragen?
A:
- Standaard verzoek tot terugbetaling,
- Te downloaden BTW-lijst voor de periode waarin de uitzondering is aangegeven,
- Lijst van verkoopfacturen,
- Documenten die door de verkoper moeten aangeleverd worden vóór levering,
- Bankontvangsten waaruit blijkt dat de gehele valuta naar Turkije is gebracht, of;
- Ontvangsten waaruit blijkt dat aan de verkoper is betaald met de van de douane ontvangen documenten,
- Voorbeeld van een registratiebewijs.

V: Wat gebeurt er als de vrijstelling niet naar behoren plaatsvindt?
A: In gevallen waarin de vrijstelling wordt toegepast in afwezigheid van de voorwaarden bepaald in artikel 13 / i van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, zijn VERKOPER en KOPER tegelijkertijd verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, het verlies van de fiscale boete en de vertragingsrente .

Als ten minste 50% van de verkoopprijs niet vóór de factuurdatum is betaald en het resterende bedrag niet in vreemde valuta naar Turkije wordt gebracht en niet aan de verkoper wordt betaald, zijn VERKOPER en KOPER tegelijkertijd verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, verlies van belastingboete en vertragingsrente.

V: Heeft Antalya Homes ervaring met BTW vrijstelling?
A: Antalya Homes is het eerste bedrijf in Turkije dat een BTW vrijstelling implementeert. We ontvingen een terugbetaling van 966.000 TL BTW van verkopen aan buitenlanders die we de voorgaande maanden hebben gerealiseerd. Lees de getuigenissen van Antalya Homes.

Het is nu het moment voor degenen die overwegen een woning in Turkije te kopen. U kunt profiteren van de uitzondering van BTW door een vastgoed in Turkije te kopen. Neem vandaag contact op met de ervaren commerciële medewerkers van Antalya Homes om uw droomhuis te vinden tegen de beste prijsgarantie.

* De inhoud is bijgewerkt op 04.09.2019.

Heeft u nog meer vragen? VRAAG EEN EXPERT
VERZEND
Creëren: 06.02.2017, 00.00Bijgewerkt: 13.07.2023, 14.35
COMMENTAREN
EEN COMMENTAAR ACHTERLATEN
Laat ons weten dat u ons cookiebeleid goedkeurt.
We gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden om uw zoekervaring op onze website te optimaliseren. Als je doorgaat, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met ons gebruik van cookies.