Fastighetsfonder i Turkiet

Fastighetsfonder

Vad är en fastighetsinvesteringsfond?

Principerna för fastighetsinvesteringar som publicerats i officiell tidning nr 28871 daterad 03.01.2014. Sådana fonder, som ofta ses utomlands, och som huvudsakligen är etablerade för inhemska och globala investerare i företag, är kapitalmarknadsinstitutioner som tillåter värdepapperisering av fastigheter, sätter likviditet till storskaliga fastigheter och samlar investerare med fastighetsägare.

Fastighetsfonder är ett investeringsinstrument som sammanför individuella besparingar och gemensamt utvärderar dessa besparingar i fastighetsinvesteringar av professionella chefer.

Investeringsfonder för fastigheter kan investera i fastigheter och rättigheter baserade på fastigheter. För detta ändamål kan fonden generera värdeökning och handelsvinst och / eller hyresintäkter. Fondens resultat kan delas ut till investerare på två sätt. Den första vinsten, benämnd uppskattningsvinst, realiseras när delaktierna återlämnades till grundaren eller överfördes till en tredje part eller likvidationstillfället. Den andra vinsten, benämnd utdelningsvinst, betalas ut till aktieägarna i kontanter under perioder som passar fondens investeringsstrategi.

Varför välja fastighetsfonder?

Säkerhetsinstrument – Regeringsgaranti

Portföljförvaltningsföretag eller fastighetsportföljföretag kan inrätta en fastighetsfond under revision och övervakning av Capital Markets Board(kapitalmarknadsnämnden på svenska) i enlighet med lagliga behörigheter och begränsningar. Det gör Fastighetsfonder till ett pålitligt och öppet investeringsinstrument. Alla andelar i fastighetsinvesteringar som ägs av investerarna hålls av Custodian Institution(depåinstitut på svenska) med licens av kapitalmarknadsnämnden och registreras av Central Security Depository(central säkerhet depositarie på svenska) där tillgångar som aktier, statsskuldväxlar, statsobligationer etc. också är registrerade.

Transaktioner för köp och försäljning av fastigheter som kommer att göras på fondens vägnar sker under vårdnadshavarens övervakning. Eftersom fondtillgången är åtskild från grundaren och depotförmögenheten, om grundaren eller vårdnadshavarens konkurs är fondtillgången helt skyddad. Även om grundaren eller vårdnadshavarens ledning och revision överförs till regeringen, kan fondernas tillgång inte gripas, begränsas eller bli föremål för konkurs.

Tillgångsstödda investeringar

Investeringsfonder för fastigheter kan endast investera i färdiga och / eller utfärdade uthyrningstillstånd för fastigheter. Endast de projekt som genomförs av Bostadsutvecklingsadministration (TOKI), Emlak Konut, kommuner och företag med deras dotterbolag, dotterbolag och / eller företag som har förmånen att nominera styrelsen är undantag. Och inte heller fastighetsinvesteringar kan delta i fastighetsutveckling och / eller driftverksamhet.

Genomskinlighet

Fondernas överensstämmelse med stadgarna och utfärdningscertifikatet övervakas ständigt av kapitalmarknadsnämnden.

Eftersom alla transaktioner i fonden underkastas statlig kontroll och inspektion är det obligatoriskt att all utveckling och ändringar avseende fonden delas med investerarna via webbplatsen för offentlig upplysningsplattform som investeringsbolag, aktiebolag och andra värdepapper. På detta sätt har investeraren alltid en chans att kontrollera den nuvarande situationen för fonden att han köpte sina andelar.

Det är inte juridiskt möjligt för investerarnas tillgångar att innehas av portföljförvaltningsbolagen eller i deras konton. Förvaringsskyldigheten utförs av en depåinstitut (bank) som är auktoriserad av kapitalmarknadsnämnden. Alla handelstransaktioner och utgifter som gjorts av fonden kräver godkännande av depåinstitut (bank).

Fastighetsinvesteringsfondens andelar som ägs av investeraren hålls av den depåinstitution som är licensierad av kapitalmarknadsnämnden och registreras av central säkerhet depositarie (CSD) - där tillgångarna liknande aktier, statsskuldväxlar, statsobligationer etc. är också registrerad. Investeraren kan spåra varje transaktion de utför på fonden via central säkerhet depositaries webbplats och applikationer.

Transaktion med verkligt värde

Värdet på fastigheter som kommer att inkluderas i fondens portfölj bestäms av fastighetsbedömningsföretagen som är licensierade av kapitalmarknadsnämnden. Det uppskattade värdet bekräftas både av grundaren och depåinstitutionen.

Beskattning

Fastighetsinvesteringar erbjuder betydande skattemässiga fördelar. Först och främst är fonden befriad från bolagsskatten. Detta undantag föreskriver att fonderna inte betalar skatt från handels- och hyrevinsten.

Dessutom beskattas inte de utländska investerarna i företagsfonder medan de utländska enskilda fondinvesterarna beskattas med en kildeskatt på 10%.

Som man lätt kan förstå från ovanstående förklaring är till och med skattefördelar ensamma tillräckliga för att avslöja privilegierna för fastighetsinvesteringar. Läs mer om beskattning i Turkiet.

Investeringsstrategi

Eftersom fastighetsinvesteringsfonderna agerar i enlighet med en investeringsstrategi som är väl definierad vid utfärdandet, tenderar den förväntade avkastningen inte att variera. De professionella fond- och portföljhanteringsgrupperna kontrollerar alltid efterlevnaden av investeringsstrategin. Den förklarade styrmekanismen säkerställer maximal förväntad avkastning.

Högre avkastning

På grund av sin starka kapitalstruktur har fastighetsinvesteringar alltid en högre förhandlingsstyrka när du jämför med enskilda investerare. Den nämnda förhandlingsstyrkan orsakar att transaktionerna i allmänhet slutfördes med ett lägre pris än de enskilda inköpen. När processen som börjar med ett lägre inköpspris kombineras med fondens investeringsstrategi, ger professionell förvaltning och andra kontrollmekanismer fondens resultat en extraordinär kapitalavkastning.

Utdelning

Lagligt sett kan fastighetsinvesteringar betala periodisk utdelning till sina investerare. Frekvensen, beloppet och andra funktioner i utdelningsbetalningarna definieras i investerarens presentation av fonden. Funktionerna i utdelningsbetalningarna kan ändras av fondens investeringskommitté. För att maximera avkastningen på investeringen bör de potentiella investerarna välja en fond som regelbundet gör utdelning.

Likviditet - Utgångsstrategi

Investeringsfonder för fastigheter skapar en likvida tillgång från en investering på en fastighet. Investeraren kan lämna fonden genom att återlämna sina andelar till grundaren under de utträdesperioder som anges i utfärdningsdokumentet. Det är dock alltid möjligt för en investerare att lämna fonden genom att överföra sin andel till en tredje part.

Professionell ledning och operationell enkelhet

Investeringsfonder för fastigheter kan upprättas av portföljförvaltningsföretag eller fastighetsportföljföretag som har erhållit en verksamhetslicens från kapitalmarknadsnämnden. Varje fond har en investeringskommitté. Alla beslut - som köp, försäljning, leasing - fattas efter godkännande av investeringskommittén som är branschpersonal. Via denna metod delegerar investeraren ett så svårt urvalsansvar till fondförvaltarna.

Dessutom förvaltas all fastighetsförvaltning av fastigheter i fondportföljen såsom underhåll, hyresuppsamling, deklaration, beskattning, juridisk konsultation etc. av fondförvaltaren.

Helalinkomst - Shariah-efterlevnad

Fastighetsinvesteringar kan; köpa, sälja, hyra, hyra och lova att köpa eller sälja fastigheter som fält, mark, bostadsenhet, kontor, köpcentrum, hotell, logistikcenter, lager, park, sjukhus, etc. Som regel är ett minimum av 80% av fondinvesteringarna måste vara i fastighetstillgångar. Användningsmetoden för denna 80% och resten 20% definierar om fonden är shariah-kompatibel eller inte. Den potentiella fondinvesteraren bör välja en räntefri shariah-kompatibel fond för att få helalinkomst.

Turkiskt medborgarskap

Villkoren för det exceptionella förvärvet av turkiskt medborgarskap har tillkännagivits i förordningen för genomförande av turkiskt medborgarskapslag nr 59.901. Enligt förändringen som gjordes i förordningen för genomförande lagen Turkiska medborgarskap lag den 19.09.2018 kommer utlänningar som köper 500.000 USD eller motsvarande utländsk valuta eller motsvarande turkiska Lira fastighetsinvesteringar och behåller den i minst tre år att kunna förvärva exceptionellt det turkiska medborgarskapet. "Intyg om överensstämmelse", som indikerar att minimikravet för investeringar uppfylls, utfärdas av kapitalmarknadsnämnden. Läs mer om turkiskt medborgarskap genom fondinvesteringar.

Meddela oss att du godkänner vår cookiepolicy.
Vi använder våra egna och tredjepartscookies för att optimera din fastighetssökningsupplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter antar vi att du godkänner vår användning av kakor.