Fullmakt vid köp av fastighet i Turkiet

Fullmakt I Turkiet

Fullmakt (kort sagt POA) används ofta när du köper en fastighet i Turkiet för att undvika nödvändiga men tidskrävande resor för överföring av lagfart. När du ger någon en POA säger du i praktiken "Du får agera å mina vägnar med dessa befogenheter". Du kommer att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas med en POA utfärdad av dig.

Därför är det tillrådligt att endast ge fullmakt till professionella fastighetsmäklare eller registrerade och certifierade advokater. Det rekommenderas också att en POA utfärdas för en begränsad tid och endast för befogenheter som krävs av ombudet. Det rekommenderas starkt att inte ge en allmän POA som innehåller fulla befogenheter.

En fullmakt köp av fastighet bör endast innehålla befogenheter för nödvändiga åtgärder och inget mer. Det inkluderar ofta makten att köpa fastigheter och skaffa el- och vattenanslutningar för din räkning.

En advokat kan inte skada dina rättigheter om POA bara har "behörighet att köpa en fastighet och få vatten-el-abonnemang". Du bör tänka två gånger innan du ger makten att sälja fastighet!

Professionell vägledning är en nyckelpunkt. Så, Antalya Homes ® rekommenderar att "lämna jobbet till experterna" när du ger en fullmakt för fastighetstransaktioner.

Vi har en egen mall för fastighets fullmakt. Det är en särskild fullmakt försäljning av fastighet i Turkiet. Den innehåller nödvändiga behörigheter för en bekväm process.

Antalya Homes ® gör processen enkel och säker för dig med vår Zero Failure-policy sedan 2004. Du kan lyssna på våra kunders erfarenhet av oss och processen från Referenser.

https://www.youtube.com/embed/Iyia0yyyqik

Hur får man fullmakt i Turkiet?

Du kan utfärda fullmakten hos alla notarier i Turkiet. Det tar två timmar och kan bevittnas på valfritt notariekontor i Turkiet.

Utlänningar som inte talar turkiska kommer att behöva använda en attesterad edsvuren översättare. Turkiska notarier har svurna översättare som är redo på sina notariekontor inom 15 minuter när de blir uppringda.

Varje turkisk ambassad och konsulat fungerar också som notarius publicus utomlands efter överenskommelse. Du behöver inte advokaten vara närvarande när du utfärdar en POA. Du kan behöva fullmaktens ID-uppgifter, ditt pass och, i vissa fall, ditt foto.

Turkiet är en del av "Haag Apostillekonventionen". Om ditt land också ingår i denna konvention kan du använda vilken lokal notarie som helst för att ge en POA. Din fastighetsmäklare kan ge dig en fullmakt köp av fastighet.

Efter att du har utfärdat denna POA hos en notarie i ditt land måste du få en apostille från de behöriga myndigheterna, såsom distriktsguvernementet, kommunen, etc. Den kritiska punkten är att vissa POA endast är giltiga med foton i Turkiet. Det är bäst att du ber din lokala notarie att lägga till ditt foto i POA enligt önskemål.

* Apostille är ett system för autentisering av dokument som gör det möjligt att använda ett dokument lagligt i ett annat land genom att bekräfta dess äkthet.

Fullmakt i Turkeit

Ett exempel på en fullmakt

Neda är ett exempel på en fullmakt i Turkiet so tillåter Antalya Homes att köpa en fastighet i Turkiet och få vatten och el anslutning för din räkning.

Jag, undertecknad företrädare för ANTALYA 13:e NOTARY PUBLIC AHMET O ..............., auktoriserad signaturhuvudkontor NAMIK DAVASCAN, kontaktades av (KUNDENS NAMN) under utövandet av mina uppgifter hos FENER MAH. BÜLENT ECEVİT BULVARI, NR: 70/A KURT APT., LARA / ANTALYA, som presenterade hans / hennes (...................uppgifter om identifiering presenterad ...................), som muntligen begär genom en översättare att en fullmakt ska förberedas.

Eftersom det inte var möjligt att kommunicera med honnom / henne valde jag den auktoriserade översättaren av vår notarius publicus A... V... V..., som jag visste skulle kunna kommunicera med honom/henne för att fungera som tolk.

Jag lärde mig genom tolken att den berörda personen hade den behörighet som krävs för att genomföra nämda förfaranden, att han/hon inte talade turkiska, men att han/hon var begriplig. Han / hon gjorde följande förfrågan genom den nämda auktoriserade översättaren, som jag visste hade de nödvändiga färdigheterna och bevis på vilken identitet han presenterade för mig i form av sina identitetshandlingar.

KÖPA EN EGENDOM: Jag utser härmed BAYRAM TEKÇE, innehavare av T.R. Identitetsnummer: ..........., faderns namn.............och moderns namn............, som är född............i Kds. Ereğli, som kvalificerad och auktoriserad person att agera för min räkning i följande frågor:

Att gör det nödvöndiga ansökningarna till det olika organisationerna och myndigheterna för att erhålla de nödvändiga tillstånden så att jag kan köpa mark och egendom inom gränsen för Republiken Turkiet.

Att söka upp alla förfaranden som jag skulle behöva söka upp i denna fråga.Att presentera och samla in dokument personligen, att förbereda och underteckna framställningar att begära och samla in någon dokumentation som ska förberedas i mitt namn på ovanstående objekt att betala alla avgifter och få tillbaka några som har blivit överbetalade.

Att samla in dom nödvändiga dokumenten från fastighetsregistret och visa dom för polisen som sköter uppehållstillstånd för utlänska medborgare, att göra nödvändig skriftlig kommunikation för att få ett Turkiskt skattenummer i mitt namn, att köpa mark eller egendom inom gränsenserna för någon av distrikte ovh byarna i provinsen ANTALYA, när som helst han vill, oavsett pris, under vilka förhållanden som helst, oavsett plats och från vilken som helst – oavsett om det är privatpersoner eller juridiska personer – han önskar.

Att betala inköpspriset, att acceptera några uppdrag som ska göras i närvaro av den relevant landregistret eller auktoriseradtjänsteman, att underteckna titelboken och dokumentationen samt alla document, att begära regestrering, att samlatitelhandlingar, att göra arrangemang för el, vatten, och naturgas, att ansluta till den egendom som han ska köpa, att förbereda och underteckna kontrakten för dessa i närvaro av de nödvändiga myndigheterna.

Att göra deklarationer och lämna in framställningar, att skydda mina intressen och rättigheter med avseende denna egendom,att skicka alla typer av varningar till tredje part, att genomföra alla nödvändiga rättsliga och andra förfaranden i samband med ovan nämda frågor, i närvaro av alla oficiella organisationer och myndigheter och att underteckna dem.

För att ge uppgifterna till de nödvändiga myndigheterna och organisationerna, enligt principerna om ömsesidighet, kommer det oberoende och permanent begränsade verkliga rättigheterna för fastigheter som jag kommer att upphandla inom Republiken Turkiets gränser, inte över 2,5 hektar och det ska bestämmas som annars, accepterar jag ovillkorligen och att denna fastighet säljs mot kontanter.

Att förbereda och underteckna document som är nödvändiga i detta avseende för att erhålla det nödvändiga skriftliga tillstånden från försvarsdepartementet eller de behöriga militära organisationerna, generaldirekoratet för jordbruksregister och relevantalandregistrerimgsdirektorat eller berörda organisationer och myndigheter, för att jag ska kunna erhålla egendom i Turkiet, att genom föra alla nödvändig skriftlig kommunikation och att göra och acceptera deklarationer.

Det skriftliga uttalandet har lästs av tolken till den berörda parten. Den relevant personen förklarade genom tolken att det som skrivits är i enlighet med hans/hennes önskan, och uttalandet har undertecknats av den berörda personen, den behöriga översättaren och jag själv. Den tjugoförsta dagen i februari månad i år två tusen tolv 21.02.2012

TOLKENS FÖRKLARING: Jag har meddelat önskemål från den berörda parten som talar SVENSKA till notaries publicus. Jag har översatt ovanstående uttalande skrivet av notarie till den berörda parten. Han / hon har uppgett att det ovannämda överensstämmer med hans / hennes sanna önskemål. Och här med förklarar jag att den berörda parten har accepterat detta uttalande och undertecknat det i min närvaro.

GODKÄNNANDE PART: ÖVERSÄTTARE ALI V......T.R. No:.............................
och DITT NAMN och UNDERSKRIFT

Frågor och Svar

F: Vad är en fullmakt?S: POA är ett juridiskt dokument som gör det möjligt för en person (fullmakten) att agera på uppdrag av en annan person (advokat) under notarialvittne. Fullmakten har den rättsliga myndigheten att underteckna på advokatens vägnar för att besluta om olika advokatens egendom, ekonomi eller medicinsk vård.

F: Vilka är det dokument som krävs för att utfärda en fullmakt?S: När du ger POA i Turkiet kommer du att vara om ditt ursprungliga pass och översättning av det, ditt skattenummer och två passbilder (endast för vissa transaktioner).

F: Hur kan jag ge en fullmakt i Turkiet?S: När du går till ett notariskontor med den tillgängliga dokumenten för den officiella tjänstemannen POA åt dig. En certifierad tolk från notariakontoret kommer att översätta informationen på POA-hantering. Efter signaturerna betalar du avgifterna och får dina kvitton.

F: Varför använd jag en tolk för att utfärda en fullmakt i Turkiet?S: Alla hanterar med notariekontorstransaktioner är på turkiska och det är en skyldighet att ha en certifierad tolk för att översätta information om tidskrifter före underskriften.

F: Vad kostar det att ge en fullmakt?S: Kostnaden för att ge en POA-beror på vad som står på POA-papper. Notarius kontor har vissa priser för ordenteckennummer, priset beräknas efter att POA har skrivits. Du kan kolla vår aktuella kostnader sida.

F: Kan jag ge en fullmakt om jag inte är i Turkiet?S: Ja. Det finns två sätt att ge en POA från utlandet. Dessa är;
• När du har gjort en tid kan du gå till det turkiska konsulatet i ditt land och ge en POA. Sedan skickar du den till din fullmakt i Turkiet.
• Det andra alternativet fungerar endast för de länder som har ett apostilavtal med Turkiet. Du kan gå till ett notariekontor i ditt land för att utfärda en POA. Sedan tar du din POA till en behörig myndighet (distriktsguvernör, kommun etc.) för att göra apostille. Efteråt skickar du dokumenten till Turkiet. Dokumenten föras till ett notariskontor i Turkiet för notarierade översättningar. Den kritiska punkten är att vissa POA är giltiga endast för foton. Var din lokala notarius att lägga tills din bild på denna POA som krävs.

F: Vem kan jag ge en fullmakt till i Turkiet?S: Du kan ge en POA till alla personer över 18 år i Turkiet.

F: Kan barnen under 18 år ge en fullmakt i Turkiet?S: Barn under 18 år kan ge en POA endast när deras föräldrar undersecknar.

F: När är det obligatoriskt att ha en bild för fullmakten?S: POA som ger "säljkraft" måste ha en advokatbild. Det krävs inte för fullmakt köpa hus.

F: Kan jag ge någon fullmakt att ta ut pengar från mitt bankkonto?S: Ja. Banktransaktioner kan göras med POA i Turkiet.

F: Ett skattenummer krävs för att utfärda en fullmakt. Hur fungerar det om jag ger en fullmakt när jag är utomlands?S: Ditt passnummer används i stället för ditt skattenummer när du är ilska och POA från utlandet. Jag sådana faller bör du inkludera befogenheten att få en skattenummer i POA, på detta sätt kan din ombud få ditt skattenummer för dina räkning.

F: Hur många advokater kan ge fullmakt till en ombud?S: Det finns inga gränser för antalet personer som kan ge POA till samma person.

F: Vilken typ av transaktioner och tjänster kan utföras med fullmakt?S: Varje slag leal-transaktion kan genomföras med en POA. Du bör dock veta för att undantag:
* Om du vill att dina juridiska handlingar ska levereras till eller tas emot från domstolarna är din ombud vara och advokat.
* Om du vill få någon transaktion genomförd på immigrationsbyrån måste din ombud vara en advokat.

Har du fler frågor? FRÅGA EN EXPERT
SKICKA
Meddela oss att du godkänner vår cookiepolicy.
Vi använder våra egna och tredjepartscookies för att optimera din fastighetssökningsupplevelse på vår webbplats. Om du fortsätter antar vi att du godkänner vår användning av kakor.